นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ARMSHARE เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรา (“ผู้ใช้”) สามารถตอบแชทและคอมเมนต์รวบรวมสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ (Social Customer Relationship Management: Social CRM) สามารถบริหารจัดการโพสต์ แชทบ็อกซ์ การพาดพิง (Mention) กิจกรรม หรือการตอบโต้ใด ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น Line@ และเว็บไซต์ Facebook.com เป็นต้น ซึ่งเราตระหนัก และเคารพในความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล (“ท่าน”) เราจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับกับการใช้แอพพลิเคชั่นของเราเท่านั้น เราจะไม่ใช้กับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการโดยแอพพลิเคชันหรือเวปไซต์อื่นที่พัฒนาและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ("บุคคลที่สาม") ซึ่งท่านเข้าใจ และยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศโดยบุคคลที่สามซึ่งแยกออกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าในการใช้ หรือเข้าถึงบริการในลักษณะใด ๆ ของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และยินยอมให้เรารวบรวมใช้และแบ่งปันข้อมูลด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1.       1.1   เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจได้มาจากผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีในบริการของเราโดยผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน และเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ รูปประจำตัว เลขหมายโทรศัพท์ อีเมล์ เพศ ค่าการตั้งค่าบนระบบ ค่าการตั้งค่าความปลอดภัยในบัญชี เป็นต้น
 2.       1.2   เราบันทึกข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แชทบอทใด ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยผ่านบริการของเรา ประวัติการสนทนาของท่านกับแชทบอท รายละเอียดข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดกับผู้ใช้อื่น ๆ ประเภทของเบราว์เซอร์และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
 3.       1.3   เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แชทบอท และข้อมูลอื่นใด ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ผ่านบริการของเรา ซึ่งเราอาจเข้าถึงประวัติการสนทนาของท่านกับแชทบอท และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ผ่านแชทบอท หรือการโต้ตอบของท่านกับแชทบอท

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

 1.       2.1   เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการตามสัญญาภายใต้วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ (1) เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับบริการ (Contract) (2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) (3) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) (4) ในกรณีได้รับยินยอมจากท่าน (Consent)
 2.       2.2   เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแชทบอท และติดต่อสื่อสารกับท่าน โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการให้บริการแก่ผู้ใช้แอพพลิเคชั่นของเรา ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง (1) เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน (2) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่ดำเนินการบนแอพพลิเคชั่นของเรา (3) เพื่อติดต่อท่านตามคำขอของท่าน รวมถึงโต้ตอบท่านผ่ายเครือข่ายสังคมภายนอกและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
 3.       2.3   เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอสิทธิบางอย่างจากบัญชีบุคคลที่สาม เพื่อให้สามารถดำเนินการเข้าถึงข้อมูลของท่านกับผู้ใช้

3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เราจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง และเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเรากำหนดนโยบายและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และอาจกำหนดเพิ่มเติมในสัญญาระหว่างเรากับผู้ใช้แต่ละราย รวมถึงเราจะกำหนดให้คู่ค้าที่ทำธุรกิจกับเรา ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิแจ้งเรา เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

        (1)  สิทธิในการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 1.       (2)  สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิในการร้องขอให้เปิดเผยการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 2.       (3)  สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป
 3.       (4)  สิทธิในการขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 4.       (5)  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 5.       (6)  สิทธิในการร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 6.       (7)  สิทธิในการขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 7.       (8)  สิทธิในการร้องขอให้เราดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8.       (9)  สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่เรา หรือลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของเราฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบก่อนการปฏิบัติตามคำขอของท่าน อย่างไรก็ดี เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่าน ในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย ซึ่งหากเราดำเนินการตามคำขอของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามที่ท่านร้องขอในอัตราที่เรากำหนด


5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเราและผู้ใช้ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 (สอง) ปี นับแต่วันที่สัญญาระหว่างเราและผู้ใช้สิ้นสุด โดยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา เราจะทำตามขั้นตอนการลบเพื่อดูแลให้มีการนำข้อมูลของท่านทั้งหมดออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างปลอดภัยหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เท่านั้น


6. ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมล์มาที่ ArmShare@ar.co.th หรือที่อยู่ของเรา สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยแสดงบนแอพพลิเคชั่นนี้ โดยเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านตรวจสอบหน้านี้โดยอ้างอิงถึงวันที่ของการแก้ไขล่าสุดที่แสดงไว้ที่ด้านล่าง


วันนที่มีผลใช้บังคับของนโยบายฉบับนี้: 1 มกราคม 2564