ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับการรวบรวมสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจไว้ในที่เดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของ หรือผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ (Social Customer Relationship Management: Social CRM) สามารถบริหารจัดการโพสต์ แชทบ็อกซ์ การพาดพิง (Mention) กิจกรรม หรือการตอบโต้ใด ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำกัดจำนวน อาทิเช่น Line@ และเว็บไซต์ Facebook.com เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้บริการตกลงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว ดังนั้นขอให้ผู้ใช้บริการโปรดอ่านเงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

1. คำจำกัดความ

 1. "ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด ในนามของเว็บไซต์ ARMSHARE
 2. "เงื่อนไขการใช้บริการ" หมายถึง ข้อตกลง หรือข้อกำหนด เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
 3. "ข้อมูล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทางผู้ให้บริการ
 4. "บริการ" หมายถึง ระบบ ARMSHARE ที่รวบรวมสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้เจ้าของ หรือผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจ สามารถบริหารจัดการกิจกรรม หรือการตอบโต้ใด ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ของตนได้อย่างรวดเร็ว
 5. "ค่าบริการ" หมายถึง ค่าเช่าใช้ระบบ ARMSHARE ที่ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมตามที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

2. การสมัครลงทะเบียน

 1.       2.1   ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด และความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้บริการจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นใด ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐ หรือศีลธรรมอันดี
 2.       2.2   ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ และจะแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งตกลงยอมรับข้อมูล ข่าวสาร การแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ โดยหากทางผู้ใช้บริการพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบทันที หรือดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องผ่านช่องทางที่ระบบมีให้บริการ
 3.       2.3   ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา User name Password และ/หรือ รหัสผ่านของการลงทะเบียนใช้บริการกับเว็บไซต์ ARMSHARE ไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนสิทธิ และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนให้ถือว่าการกระทำการใด ๆ ผ่านระบบ ARMSHARE นั้นเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการในทางกฎหมายโดยสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใด ๆ อีก แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ทำกิจกรรม หรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม และผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยบุคคลใด และจะกระทำโดยเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้าง และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้ง หรือฟ้องร้องต่อสู้กับผู้ให้บริการแต่ประการใดทั้งสิ้น
 4.       2.4   การเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE ทุกครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องระบุ User name Password และ/หรือ รหัสผ่านของการลงทะเบียนเข้าใช้บริการให้ถูกต้อง หากผู้ใช้บริการระบุข้อมูลผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้อีกต่อไป โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอปลดล็อคบัญชี หรือดำเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

3. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1.       3.1   การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมถึงวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการ ได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และยืนยันข้อมูลผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ ARMSHARE เท่านั้น
 2.       3.2   ผู้ใช้บริการได้ศึกษา และเข้าใจในคุณลักษณะของบริการต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการ แสดงในหน้าเว็บไซต์ ARMSHARE เป็นอย่างดีแล้ว และผู้ใช้บริการได้ตัดสินใจใช้บริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่ และตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต ดังนั้นผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ ดังต่อไปนี้
  1. 1) ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความปลอดภัย หรือความน่าเชื่อถือของบริการ
  2. 2) การเกิดอันตรายใด ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ รวมถึงการสูญหายของข้อมูล ที่เป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าถึง หรือใช้บริการ
  3. 3) การลบข้อมูล และความผิดพลาดในการจัดเก็บ การส่งข้อความ หรือการสื่อสารใด ๆ ที่ได้ดำเนินการผ่านบริการ
  4. 4) การบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ หรือพร้อมใช้งานโดยไม่สะดุด ตลอดจนปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 3.       3.3   ผู้ใช้บริการทราบดีว่าคำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากผู้ให้บริการ หรือได้รับผ่านการใช้บริการนั้น ไม่ถือว่าเป็นการรับรอง หรือรับประกันการใช้บริการจากผู้ให้บริการแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 4.       3.4   ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบ ARMSHARE ได้นับจากวันที่ได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติให้ใช้บริการ
 5.       3.5   การใช้ หรือการอ้างอิงข้อความ และเอกสารใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำการผ่านระบบ ARMSHARE หรือที่ผู้ใช้บริการได้รับผ่านระบบ ARMSHARE ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่รับรอง ไม่สนับสนุน และไม่ถือเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการ รวมทั้งไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความจริง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อความ เอกสาร ความคิดเห็น หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำการผ่านระบบ ARMSHARE ทั้งสิ้น
 6.       3.6   ผู้ใช้บริการรับรองว่ากิจกรรม และข้อความใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เสียง ภาพถ่าย และวิดีโอ) ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำผ่านระบบ ARMSHARE นั้น ผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม และตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ และที่อาจจะได้กำหนดขึ้นในอนาคต
 7.       3.7   ผู้ใช้บริการทราบดีว่ากิจกรรมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการกระทำผ่านระบบ ARMSHARE นั้น อาจถูกเปิดเผย หรือเผยแพร่ออกไปยังสาธารณะ ทั้งนี้หากมีข้อความที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เป็นการหลอกลวง หรือมีการโพสต์ที่มีป้ายกำกับไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นอันตราย ต่อนิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว
 8.       3.8   ผู้ใช้บริการอนุญาติให้ผู้ให้บริการมีสิทธิเผยแพร่กิจกรรม และข้อความใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เสียง ภาพถ่าย และวิดีโอ) ที่ผู้ใช้บริการกระทำผ่านระบบ ARMSHARE แก่นิติบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ได้โดยไม่จำกัด และให้มีสิทธิ ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ประมวลผล ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ ส่งต่อ แสดง และแจกจ่ายในสื่อสังคมออนไลน์ที่รู้จักกันในปัจจุบัน หรือที่พัฒนาขึ้นในภายหลังได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ให้บริการ
 9.       3.9   สิทธิในการใช้บริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน โอน ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือขายบริการ หรือข้อมูลใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 10.       3.10   การแสดงข้อคิดเห็น หรือการให้ข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับบริการภายใต้เว็บไซต์ ARMSHARE นั้นเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเก็บ ใช้ เผยแพร่ คำติชม ความคิดเห็น หรือคำแนะนำดังกล่าวได้ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับผู้ใช้บริการ

4. ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

 1.       4.1   ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการ นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้น รวมถึงประวัติการใช้งานกับทางเว็บไซต์ ARMSHARE ไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจของผู้ให้บริการ
 2.       4.2   ผู้ให้บริการไม่รับประกันว่า การบริการจะไม่มีสะดุด ขัดข้อง หรือมีข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตขัดข้อง การก่อการร้าย อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้บริการอาจต้องดำเนินการปิดระบบเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการระบบ ARMSHARE ได้ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบแต่ประการใด
 3.       4.3   ผู้ให้บริการ ไม่รับรองผลลัพธ์ หรือผลสำเร็จใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือ ความเสียหาย (ไม่ว่าทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นใด) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการมุ่งหวัง หรือประสงค์ที่จะได้รับจากการใช้บริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE และผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ดังต่อไปนี้
  1. 1) การเข้าถึง หรือการใช้บริการ หรือการไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้บริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE ได้
  2. 2) การกระทำของบุคคลที่สามที่เข้าใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมายของผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม
  3. 3) ข้อความใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการ
  4. 4) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้บริการ
  5. 5) การเปลี่ยนแปลงบริการของผู้ใช้บริการ
 4.       4.4   ผู้ให้บริการมีการพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้บริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการอาจหยุดการให้บริการ (ถาวรหรือชั่วคราว) แก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการจำกัดการใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูลตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ผู้ให้บริการมีสิทธิลบ ปฏิเสธ จำกัด ระงับ ยุติหรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้ โดยไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้บริการ
 5.       4.5   ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการเข้าถึง อ่าน เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นว่ามีความจำเป็นดังต่อไปนี้
  1. 1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือคำขอของรัฐบาล
  2. 2) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดรวมถึงการตรวจสอบศักยภาพ การละเมิดในการใช้บริการ
  3. 3) เพื่อป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกงปัญหาด้านความปลอดภัย หรือทางเทคนิค
  4. 4) เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอการสนับสนุนของผู้ใช้บริการ
  5. 5) เพื่อปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือความปลอดภัยของระบบ ARMSHARE
 6.       4.6   ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการนำข้อความที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ออกจากระบบARMSHARE ตัวอย่างเช่น ข้อความที่มีการละเมิด ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือการแอบอ้างบุคคลอื่น เป็นต้น

5. กรรมสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาบริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE

 1.       5.1   ผู้ใช้บริการทราบดีว่า ผู้ให้บริการเป็นผู้มีกรรมสิทธิในระบบ ARMSHARE โดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งบริการนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิเครื่องหมายการค้า รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ที่ให้สิทธิผู้ใช้บริการในการใช้ชื่อ ARMSHARE ไม่ว่าจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการ
 2.       5.2   ผู้ใช้บริการ ตลอดจนพนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับเหมาช่วง ผู้แทน ที่ปรึกษา หรือบุคคลใด ๆ ทั้งหมด ของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ หรือกระบวนการใด ๆ เพื่อทำซ้ำ คัดลอก ปรับปรุง ลอกเลียน แก้ไข ดัดแปลง ปลอมแปลง ปรับเปลี่ยนโยกย้าย ประกาศ เผยแพร่ ส่งต่อ จำหน่าย ให้เช่า อ้างอิง แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน กระทำทางวิศวกรรมย้อนกลับ การแปลรหัสกลับ การถอดรหัส การแยกกลุ่มข้อมูล หรือด้วยวิธีใด ๆ อันทำให้ประชาชน หรือบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงบริการภายใต้เว็บไซต์ ARMSHARE ได้โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการ หากมีการฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยบุคคลใด และจะกระทำโดยเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม

6. วิธีการชำระเงิน

 1.       6.1   ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าบริการได้ โดยวิธีการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต การชำระเงินสด และการโอนเงินผ่านธนาคาร
 2.       6.2   ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการอันเกิดจากการโอนเงินไม่ถูกต้อง
 3.       6.3   ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแล้วคืนให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกรณี

7. การต่ออายุการใช้บริการ

เมื่อใกล้ถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน ผู้ให้บริการ จะติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ให้บริการ เพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ หรือ การไม่ต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากผู้ให้บริการ ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรือ อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระเงินต่ออายุการใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการ จะถือว่าการใช้บริการของผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดเมื่อหมดอายุการใช้บริการ


8. การยกเลิกการใช้บริการ

 1.       8.1   ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยการปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการ และหยุดการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ARMSHARE ของผู้ใช้บริการ
 2.       8.2   ผู้ให้บริการอาจระงับ หรือยุติบัญชีของผู้ใช้บริการ หรือยุติการให้บริการทั้งหมด หรือบางส่วนของผู้ใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคืนค่าบริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น เมื่อผู้ให้บริการตรวจพบการผิดเงื่อนไข ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีดังต่อไปนี้
  1. 1) ผู้ใช้บริการได้ละเมิดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  2. 2) ผู้ใช้บริการกระทำการที่ผิดกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
  3. 3) ผู้ใช้บริการไม่มีการเข้าใช้งานบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ ARMSHARE เป็นเวลานาน
  4. 4) ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ให้บริการต่อบุคคลภายนอก โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการ
  5. 5) ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นในทุกประเทศทั่วโลก
  6. 6) ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์ ARMSHAREโดยมีเจตนาทุจริต
 3.       8.3   หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าบัญชีของผู้ใช้บริการถูกยุติการใช้งานด้วยความผิดพลาดผู้ใช้บริการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยส่งอีเมล์มายังผู้ให้บริการได้ที่ ArmShare@ar.co.th

9. การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ

การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมล และการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยผู้ใช้บริการท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่งอีเมล มาได้ที่ ArmShare@ar.co.th อย่างไรก็ตาม การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ กับผู้ใช้บริการ อาจจะมีรูปแบบเฉพาะเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างกัน


10. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ ยกเลิกข้อความในเว็ปไซต์ หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ


11. การตีความ

การใช้และตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับตามกฎหมายไทย หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะถูกประกาศขึ้นในอนาคต เป็นเหตุให้ข้อตกลงนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ หรือเป็นโมฆียะ หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ข้อตกลงเฉพาะส่วนนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ หรือเป็นโมฆียะ หรือตกเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงข้อตกลงในส่วนที่เหลือที่ยังคงมีผลบังคับอยู่ และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย


12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทย และเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน


มีผลบังคับใช้: 1 มกราคม 2564